ForestTeam

Skogskonsult-skog-mark-vattenfrågor

Våra tjänster 

Läs gärna här om skogens enheter och omvandlingstal innan du bestämmer försäljningsform. Skogens enheter PDF-fil 

 

Rotpoststämpling

Vi stämplar, dvs mäter upp skogen inom ett avgränsat område (bestånd) på din fastighet och tar fram volymer och uppskattad virkesutbyte. Vid stämplingen märks träd som ska avverkas med en färg och träd som ska vara kvar med annan färg och märkning. Området som stämplas märks ut och hänsyn som ska tas märks också ut och beskrivs i förekommande fall. Vi tar även fram alla dokument som behövs inför avverkningen. Dvs avverkningsanmälan, eventuell skyddsdikningsanmälan mm. 

Efter att stämplingen är utförd får du med brev alla dokument du behöver för att kunna bjuda ut din skog för försäljning till flera tilltänkta köpare.  Se gärna exmpel på tidigare stämplade poster (Rotpostlistan). Vi lägger också ut stämplingshandlingarna på denna hemsida (Rotpostlistan) för att fler köpare ska kunna bjuda på rotposten (utan kostnad och enligt överenskommelse).

Broschyr PDF

Olika sätt att sälja skog

På Småländska höglandet har det historiskt  varit mycket populärt att sälja skogen som rotpost, dvs avverkningsrätt. Detta beror på den höga konkurrensen då det finns många sågverk inom en 10 mil radie. Detta höjer då priset på skogen som säljs och markägare får mer i plånboken. När du säljer skogen som rotpost så står köparen för alla omkostnader som avverkning och uttransport av virket. Du som markägare vet redan innan avverkningen vad du får för skogen. Betalningen kan läggas upp på flera sätt. Betalas vid kontraktskrivning, flera utbetalningar, utbetalningar på flera år mfl. Det går också att kräva full betalning innan avverkning.

LRK- Leveransrotköp

Vid denna försäjningsform stämplas inte skogen utan mäts vid industri. Vill man bjuda ut skogen till flera köpare kan man då ta provytor i beståndet för att få fram medelvolym, trädslagsfördelning och ungefärlig volym. 

Här står skogsägaren en viss risk, om det blir virke kvar i skogen, om virke försvinner. Dessutom vet man inte helt säkert vad man kommer att få för skogen. Forestteam utför även planering för leveransrotköp där vi då gör traktplanering, planerar naturvårdshänsynen och sköter om avverkningsanmälan och eventuell anmälan om skyddsdikning.


 Avverkningsuppdrag

Vid avverkningsuppdrag så skrivs ett kontrakt om att ett visst bestånd ska avverkas. Oftast sker avräkning mot en prislista för de olika sortimenten. Efter detta dras alla omkostnader av som har med avverkningen att göra. Dvs både för inköpare, eventuell planerare, för avverkning och uttransport. Nettot utbetalas till skogsägaren. Risken står då säljaren för. Virke kan försvinna eller bli kvar i skogen, höga stubbar, dåligt apterat eller höga avverkningskostnader.

Kurser

Vattendragsvandringar

Vi har de senaste åren arbetat mycket med vattendragsvandringar i hela södra Sverige. Detta har varit mycket uppskattat och uppdragsgivare har främst varit kommuner och Länsstyrelser. Ring för pris. Dagskostnad + reseersättning räcker oftast till då vi har mycket erfarenhet från denna typ av utbildning och har ett väl inarbetat koncept.
 


 

Kontakta oss gärna för mer information!